Serveis – Consultoria TIC i organitzativa

L’objectiu d’aquesta línia de servei és donar suport a la gestió de les tecnologies de la Informació: ajudant optimitzar els seus recursos de manera que es pugui incrementar el rendiment dels sistemes, seleccionant i interlocutando amb els proveïdors, gestionant els projectes en la seva representació … d’aquesta manera es possibilita que les TIC siguin el generador de valor necessari per al conjunt de l’entitat.

Dimensionament i Organització TIC

El Dimensionament i Organització tecnològica consisteix a revisar i definir l’estructura organitzativa de l’àrea TIC permetent:

 • Contenir els costos de gestió i de personal, tot i la incorporació de noves persones que permeten absorbir noves competències.
 • Incrementar l’eficiència dels processos interns.
 • Definir l’estructura organitzativa òptima per a les característiques i necessitats de l’organització.
 • Distribuir, segmentar o redefinir les tasques de cada àrea segons les seves atribucions i dimensions.
 • Descripció de responsabilitats de l’àrea i actors dels processos TIC.
 • Assumir noves competències, sense un increment substancial dels costos de gestió de l’entitat, sota uns criteris d’eficiència i eficàcia.
 • Garantir una correcta segregació de funcions.
 • Elaborar el catàleg de serveis interns (a altres àrees o unitats de l’entitat) o externs (clients, proveïdors, ciutadans …)

Per a la Definició de l’Estructura Organitzativa o Dimensionament de l’Organització, es realitza una consultoria de suport en la definició de la nova estructura organitzativa, considerant els processos de negoci i els condicionants tecnològics, organitzatius i legals.

Pla Director de Sistemes d’Informació

El pla director de sistemes d’Informació permet realitzar la planificació dels sistemes d’informació perquè aquests s’ajustin i donin valor als objectius de negoci i estratègia del client; mitjançant:

 • Identificar els requeriments de la plataforma tecnològica i definir els Sistemes d’Informació que donin suport als processos de negoci de la Companyia.
 • Revisar els mecanismes d’alineament tecnologia-negoci al llarg de tot el cicle, per assegurar que aquestes es centrin clarament en les millores de productivitat i costos.
 • Centrar l’atenció en la tecnologia com a palanca per millorar la capacitat competitiva i la creació de valor.
 • Determinació de l’estructura de la funció i unitat d’informàtica.
 • Analitzar i proposar millores en els processos de negoci.
 • Definir els projectes, el pla d’acció i el calendari de treball necessari.

A partir d’aquesta anàlisi es dissenya un Pla Director de Sistemes d’Informació i es defineix la plataforma tecnològica sobre la qual es desenvoluparan els futurs Serveis Informàtics de l’Organització.

El Pla Director de Sistemes d’Informació pot tenir com a àmbit tot els sistemes d’informació, recursos i personal de la companyia.

Reenginyeria de processos

Els circuits i processos administratius suposen una part important de les tasques de qualsevol entitat.

Una reenginyeria de processos consisteix en l’estudi, la millora i l’optimització dels processos i fluxos de treball mitjançant:

 • Determinar les activitats i funcionalitats claus del circuit.
 • Definir l’interval temporal màxim permès per garantir la qualitat del servei, buscant la forma de minimitzar-lo en cada circuit.
 • Rols dels integrants i participants definint les tasques necessàries de cadascun i els punts de control i validació dels responsables bàsics no redundants.
 • Descriure i documentar els processos per homogeneïtzar i estandarditzar el circuit.
 • Implantació de procediments ISO: Qualitat 9000, medi ambient 14000, seguretat de la informació 27000, …
 • Afavorir el control, seguiment i gestió del procés.
 • Proposar les recomanacions per augmentar el nivell de servei i racionalitzar les tasques segons els recursos existents.

Gestió i externalització de projectes TIC

Servei integral de gestió i externalització de projectes TIC per donar suport a les entitats en els àmbits de la gestió, decisió, estratègia i tasques operacionals relacionades amb els projectes TIC que desenvolupin.

El procés per dur a terme aquest tipus de projectes és:

 • Definició i planificació de projectes, selecció i avaluació de proveïdors en base als requisits i necessitats.
 • Gestió de projectes de tercers.
 • Gestió de les organitzacions i sistemes tècnics: definició d’infraestructures, organització, etc.
 • Direcció i / o assumpció de responsabilitats departamentals o d’àrees TIC.
 • Suport i assessorament tècnic i organitzatiu a les organitzacions i els responsables (CEO, CIO, CISO …)

Patents, LPI i propietat intel·lectual

Les patents i desenvolupaments tècnics i informàtics formen part dels valors de les companyies.
Aquests valors han de ser protegits per garantir la protecció dels drets i la seva exclusivitat, sent necessari disposar d’un assessorament i suport tècnic que garanteixi una correcta aplicació dels mateixos.

Tarsys dóna suport tècnic i estratègic en:

 • Determinació de la necessitat de protegir els desenvolupaments, innovacions o marques de la companyia
 • Anàlisi de la situació i compliment de les llicències i proveïdors d’acord amb els usos de l’entitat. Suport davant reclamacions de desenvolupadors o empreses de programari davant reclamacions del llicenciament o propietat intel·lectual.
 • Elaboració de la documentació tècnica dels dissenys susceptibles de patent.
 • Acompanyament i interlocució amb oficines i despatxos de marques i patents.
 • Informes tècnics i dictàmens forenses i judicials.

 

Menú